+38 (04744) 3-33-04
Меню

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної конференції «Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку», яка відбудеться 22 березня 2022 року.

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет садівництва

Міжнародний університет прикладних наук Бад-Хоннеф (Німеччина)

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Білоцерківський національний аграрний університет 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

                   Інформаційний лист

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. Розвиток логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері.
  2. Актуальні проблеми логістичного менеджменту.
  3. Вплив глобалізаційних чинників на формування експортного потенціалу стратегічних галузей економіки.
  4. Логістичний аутсорсинг як чинник глобальних конкурентних переваг.
  5. Логістика в туризмі та індустрії гостинності.

 

  

 

До участі у конференції запрошуються студенти, науковці, викладачі, практики та всі зацікавлені особи.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова оргкомітету:

НЕПОЧАТЕНКО О.О. – д.е.н., професор, ректор УНУС.

 

Члени оргкомітету:

НОВАК І.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту УНУС;

ВЕРНЮК Н.О. – к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту УНУС;

ДОВБІШУК І. – доктор, професор Міжнародного університету прикладних наук Бад-Хоннеф (Німеччина);

ВАРЧЕНКО О.М. – д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності БНАУ;

ДИМА О.О. – д.е.н., професор, заступник декана факультету маркетингу КНЕУ;

ІРТИЩЕВА І.О. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності НУК ім. адмірала Макарова;

ХРАПКІНА В.В. – д.е.н., професор кафедри маркетингу та управління бізнесом НаУКМА;

ХАЛАХУР Ю.Л. – к.е.н, доцент кафедри менеджменту УНУС.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька

Для участі у роботі конференції необхідно до 13 березня 2022 року надіслати заявку (зразок додається) та тези доповіді, копію квитанції про сплату організаційного внеску електронною поштою за адресою оргкомітету: yuliya.zborovska@gmail.com.

Назви файлів мають містити прізвище автора, наприклад: Микитенко_тези, Микитенко_заявка, Микитенко_квитанція.

Тези доповідей, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, організацій, установ та іншої інформації несуть автори тез доповідей.

Участь у конференції  безкоштовна. Вартість друку збірника тез 200 грн. Електронний варіант буде надіслано безкоштовно.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0975928764, e-mail: yuliya.zborovska@gmail.com, Халахур Юлія Леонідівна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1. Тези доповідей не повинні перевищувати трьох повних сторінок тексту, сформованого у редакторі MS Word. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Файл із тезами подається без нумерації сторінок.

2. Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками – 1, абзац – 1,25 см.

3. Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній, лівий і правий береги – 20 мм.

4. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу у порядку згадування про них у тексті.

5. Якщо автор є аспірантом, докторантом, то на першій сторінці внизу тексту під рискою подається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. Студенти пишуть у співавторстві із керівниками.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТЕЗ:

 

 

НАЗВА ТЕЗ

(великі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

Ініціали, прізвища авторів)

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

Науковий ступінь, вчене звання

(курсив, вирівнювання по центру)

Назва організації (закладу)

(де працює (навчається) автор (співавтор)) (курсив, вирівнювання по центру)

Текст тез

(шрифт світлий, вирівнювання по ширині)

Список використаних джерел

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

 

ЗАЯВКА

на участь у міжнародній науково-практичній конференції

Прізвище ____________________________________

Ім’я ________________________________________

По батькові __________________________________

Місце роботи ________________________________

Посада ______________________________________

Вчене звання _________________________________

Наукова ступінь ______________________________

Назва доповіді _______________________________

Телефони (мобільний) ________________________

E-mail _______________________________________