+38 (04744) 3-33-04
Меню

Продовження традицій викладання фахових дисциплін англійською мовою на кафедрі менеджменту

У сучасних умовах, окрім якісної професійної підготовки, невід’ємним компонентом конкурентоспроможності фахівця є знання іноземної мови. Необхідність набуття такої компетентності майбутніми менеджерами завжди враховувалася в навчальному процесі здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».

Практика викладання фахових дисциплін іноземною мовою на кафедрі менеджменту має свою історію. Чотири викладачі кафедри під час стажування за програмою обміну від Міністерства сільського господарства США (FЕP) розробили робочі програми навчальних дисциплін англійською мовою. З 2020 року професор Олександр Школьний запровадив викладання англійською мовою дисципліни «Аграрний менеджмент».

Окремі змістові модулі дисциплін «Транспортна логістика», «Управління ланцюгами поставок», «Логістична інфраструктура» студенти факультету розглядали на очних та он-лайн лекціях запрошених професорів Міжнародного університету прикладних наук Бад Хонер та Університету м. Бремен (Німеччина) Хаасіса Ханса-Дітріха та Ірини Довбішук.

В продовження такої практики, 18 лютого 2022 року доцентом кафедри менеджменту Мариною Гоменюк була проведена лекція англійською мовою з дисципліни «Менеджмент» на тему «Methods of management». Слухачами лекції були здобувачі третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».

На лекції були обговорені особливості способів впливу на окремих працівників та трудові колективи, зазначено сутність та межі застосування конкретних методів управління. Вибір менеджерами методів управління залежить від змісту і сили вияву мотивів, адже реально впливати на по­ведінку людини можна лише доти, доки актуалізована потреба не буде задоволена. Це означає, що три­вале використання одного і того ж методу управління, нехай навіть ефективного спочатку, призводить до того, що керований об'єкт адаптується до нього, втрачає пот­рібну реакцію на керуючу дію. Тому використання ме­тодів управління не може бути шаблонним. Воно перед­бачає постійний пошук найкращого способу впливу на об’єкт управління, який дав би змогу досягати бажаних результатів своєчасно і найменшими зусиллями.

Студенти дійшли висновку, що методи управління використовуються не ізольова­но, а в поєднанні один з одним. Тому управлінська ді­яльність постає як результуюча різноспрямованих методів і засобів їх реалізації.

Проведення лекційних занять із фахових дисциплін англійською мовою дозволяє здобувачам вищої освіти розвинути та вдосконалити свої комунікативні навички іншомовного спілкування не лише під час навчання в університеті, а й у подальшій професійній діяльності.

          Марина Гоменюк, к.е.н., доцент