+38 (04744) 3-33-04
Меню

Магістру

Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання у вищому закладі, формою державної атестації випускників.

Магістерська робота є, з одного боку, науковим дослідженням, а з іншого – кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, комплексним науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки, програмами всіх практик та стажування, а також проходження переддипломної практики.

Студент-магістрант повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої екзаменаційна комісія (ЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і видачу диплома магістра.

Метою виконання магістерського дослідження є поглиблене осмислення професійної проблеми, комплексне опанування матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного виконання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств.

У процесі виконання магістерської роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

- вміння систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження; визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі; формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом.

Магістерська робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- відображати самостійні дослідження, розрахунки виконані на ЕОМ;

- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

- мати належне оформлення;

- містити всі супровідні документи;

- бути виконаною і поданою до розгляду на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

За достовірність представлених у магістерській роботі матеріалів, правильність зроблених висновків і слушність висловлених пропозицій несе відповідальність студент – автор магістерської роботи.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з об'єкта дослідження та рецензії, до захисту не допускається.

Останні новини

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС   Читати повністю

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини